تاريخ : دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰

توابع مالی

اکسل

نویسنده: احسان شریفی

تابع محاسبه هزینه استهلاك به روش خط مستقیم

= SLN (cost ,salvage ,life)

= SLN ( (عمر مفید, ارزش اسقاط, ارزش دارایی

مثال: مجتمع تجاري که قیمت نقدي آن 60,000,000 ریال برآورد شد طی سه فقره چک 25,000,000 ریالی خریداري شد. طبق

􀬵 برآورد، ارزش زمین (عرصه)

کل بهاي مجتمع میباشد. انتظار داریم پس از ده سال کارکرد، ارزش ساختمان فوق 20,000,000 ریال 􀬷

باشد.

طبق هر یک از مفروضات زیر هزینه استهلاك ، استهلاك انباشته و ارزش دفتري را در پایان عمر مفید و سنوات مورد استفاده را

محاسبه کنید.

1388 خریداري شود. /01/ 1. مجتمع در تاریخ 15

1388 خریداري شود. /04/ 2. مجتمع در تاریخ 18

: فرض 1

١

توابع مالی در اکسل

: فرض 2

تابع محاسبه هزینه استهلاك به روش مجموع سنوات:

=SYD (cost ,salvage ,life ,period)

=SYD ( (تعداد دوره, عمر مفید, ارزش اسقاط, ارزش دارایی

مثال: ماشین آلاتی به بهاي تمام شده 250,000 ریال بعد از ده سال عمر مفید ارزش اسقاطی معادل 30,000 ریال خواهد داشت.

اگر تاریخ خرید این ماشین آلات ابتداي سال 88 باشد مطلوب است تهیه جدول استهلاك به روش مجموع سنوات.

٢

توابع مالی در اکسل

تابع محاسبه هزینه استهلاك نزولی در مدت معین:

=DB(cost ,salvage ,life ,period ,month)

=DB( (تعداد ماههاي سال اول, تعداد دوره, عمر مفید, ارزش اسقاط, ارزش دارایی

نکته: در توابع هر آرگومانی که کم رنگ باشد میتوانیم آن را وارد نکنیم.

یعنی در سال اول چند ماه از دارایی استفاده شده است. : Month

- ویژگی این تابع این است که براي محاسبه هزینه استهلاك نیازي به کسر و اضافه کردن ماه ها ندارد.

- در صورتی که تعداد متغیر ماه هاي سال اول مشخص نشود، پیش فرض آن 12 خواهد بود.

مثال: ماشینی به بهاي تمام شده 450,000 ریال پس از هفت سال عمر مفید، ارزشی معادل 75,000 ریال خواهد داشت.اگر تاریخ

88 باشد مطلوب است تنظیم جدول استهلاك به روش نزولی /10/ خرید 1

٣

توابع مالی در اکسل

تابع محاسبه هزینه استهلاك به روش نزولی مضاعف در مدت معین:

=DDB(cost ,salvage ,life ,period ,factor)

=DDB( (عامل, تعداد دوره, عمر مفید, ارزش اسقاط, ارزش دارایی

عامل، نرخ تنزیل است و در صورتی که مشخص نشود پیش فرض آن 2 میباشد.

مثال: استهلاك یک دارایی به مبلغ 3,000,000 ریال با ارزش اسقاط 500,000 ریال با عمر مفید 5 سال را با استفاده از روش نزولی

مضاعف براي پنج سال محاسبه کنید.

۴

توابع مالی در اکسل

هرچه ضریب تنزیل از 2 بزرگتر باشد، عمر مفید کاهش پیدا میکند.

تابع محاسبه دوره خاص هزینه استهلاك به روش نزولی:

=VDB(cost ,salvage ,life ,start_period ,end_period ,factor ,no_switch)

=VDB( (مقدار منطقی, عامل, زمان پایان محاسبه, زمان شروع محاسبه, عمر مفید, ارزش اسقاط, ارزش دارایی

زمان شروع و پایان، براي محاسبه دوره خاصی از استهلاك میباشد

عامل، نرخ تنزیل است در صورتی که مشخص نشود پیش فرض آن 2 یعنی محاسبه مضاعف است

مقدار منطقی، نوع استهلاك را مشخص میکند. اگر خالی باشد و یا عددي در آن وارد کنیم روش نزولی مضاعف و اگر صفر وارد کنیم

روش خط مستقیم محاسبه میشود.

مثال: تجهیزاتی به بهاي تمام شده 120,000,000 ریال بعد از 10 سال کارکرد 20,000,000 ریال ارزش دارد. مطلوب است:

1. محاسبه استهلاك ماه اول به روش نزولی

2. محاسبه استهلاك سال اول به روش نزولی با نرخ تنزیل 1.5

3. محاسبه استهلاك ماه دوم تا پنجم

4. محاسبه استهلاك سال چهارم و پنجم

5. محاسبه استهلاك ماه 110 تا 120 به روش خط مستقیم

6. محاسبه استهلاك سال 8 به روش خط مستقیم

۵

توابع مالی در اکسل

تابع محاسبه ارزش آتی (آینده) سرمایه گذاریها:

=FV (rate ,nper ,pmt ,pv ,type)

=FV ( (نوع پرداخت, ارزش فعلی, مقدار پرداخت در هر دوره, تعداد کل دوره هاي پرداخت, نرخ بهره

- ارزش فعلی پرداختها در صوررتی که مشخص نشود، پیش فرض آن صفر است.

- نوع پرداختها، اگر پرداخت در اول دوره باشد باید با عدد 1 مشخص شود و اگر پرداخت در پایان دوره باشد با عدد صفر

مشخص میشود. در صورتی که هیچ عددي تایپ نشود، پیش فرض صفر (پایان دوره) میباشد.

اگر در هر دوره پرداخت داشته باشیم، قبل از پرداخت منفی (-) و اگر در هر دوره دریافت داشته باشیم (+) : Pmt -

مثال: شخصی چهار سال دیگر بازنشسته میشود، این شخص تصمیم دارد حقوق ماهانه خود را که بطور میانگین مبلغ 7,500,000

ریال است، در حساب بانکی که نرخ سود آن 16 % است پس انداز نماید. اگر قرار باشد بعد از اتمام کار (بازنشستگی) کل وجه سپرده به

همراه بهره آن را یکجا دریافت کند، بانک چه مبلغی به فرد مذکور پرداخت خواهد کرد؟

=FV (%16/12 ;4*12 ;-7500000) = 499,768,525

۶

توابع مالی در اکسل

مثال: اگر در پایان هر سال مبلغ 10,000 ریال در پروژه اي به مدت پنج سال سرمایه گذاري شود در حالی که نرخ بهره 8% باشد، چه

مبلغی در پایان سال پنجم باید دریافت کنیم؟

=FV (%8 ;5 ;-10000) = 58,666

18 سال چقدر است؟ , 12 , 15 % به ترتیب براي دوره 10 , %10 , % مثال: ارزش افزوده مبلغ 15,000 ریال با نرخهاي 5

=FV (5% ;10 ;-15000) = 188,668

=FV (10% ;12 ;-15000) = 320,764

=FV (15% ;18 ;-15000) = 1,137,545

تابع محاسبه ارزش فعلی خالصسرمایه گذاري (اقساط مساوي):

=PV (rate ,nper ,pmt ,fv ,type)

=PV ( (نوع پرداخت, ارزش آتی, پرداخت ثابت در هر دوره, تعداد کل دوره, نرخ

- ارزش آتی، اگر مشخص نشود پیش فرض صفر میباشد.

- نوع پرداختها، اگر پرداخت در اول دوره باشد باید با عدد 1 مشخص شود و اگر پرداخت در پایان دوره باشد با عدد صفر

مشخص میشود. در صورتی که هیچ عددي تایپ نشود، پیش فرض صفر (پایان دوره) میباشد.

- در صورتی که پرداخت اقساط ماهانه و نرخ سالانه و مرکب باشد. نرخ بر عدد 12 تقسیم و تعداد دوره در عدد 12 ضرب

میشود.

مثال: ارزش فعلی پنج قسط 10,000 ریالی در آینده با نرخ بهره 18 % در سال چقدر خواهد بود؟

=PV (0.18 ;5 ;-10000) = 31,272

مثال: ماشین آلاتی به بهاي تمام شده 500,000 ریال و عمر مفید پنج سال با ارزش اسقاط 50,000 ریال خریداري میکنیم. چنانچه

این دارایی سالیانه مبلغ 150,000 ریال سود داشته باشد و نرخ تنزیل 12 % باشد.

لطفا با اطلاعات فوق مدیریت را در جهت خرید و یا عدم خرید ماشین آلات راهنمایی کنید.

=PV (0.12 ;5 ;-150000 ;50000) = 569,088

- 500,000

سود ناشی از خرید دارایی 69,088

٠ ١ ٢ ٣ ۴ ۵

PV ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠

٧

توابع مالی در اکسل

تابع محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاري:

=NPV (rate ,value1 ,value2 , ...)

=NPV( (مبالغ درآمدها, نرخ بهره

تابع محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاري بر حسب تاریخ:

=XNPV(rate ,values ,dates)

=XNPV( (تاریخ, مبالغ درآمدها, نرخ بهره

مثال: در یک پروژه در صورتی که 180,000 ریال سرمایه گذاري شود، درآمد هاي حاصل از اجراي پروژه طی سالهاي اول تا پنجم به

45,000 ریال میباشد. در صورتی که سرمایه گذاریها داراي حداقل بازده 10 % باشد، ، 50,000 ، 50,000 ، 65,000 ، ترتیب 70,000

سرمایه گذاري در این پروژه توصیه میشود یا خیر ؟

=NPV(10%;70000;65000;50000;50000;45000) = 217,013

- 180,000

37,013

=XNPV(0.1;B1:B5;A1:A5) = 238,707

- 180,000

58,707

مثال: تجهیزاتی به بهاي 1,000,000 ریال و ارزش اسقاط 150,000 ریال و عمر مفید پنج سال موجود میباشد. چنانچه درآمد حاصل

100,000 ریال باشد. ، 150,000 ، 200,000 ، 350,000 ، از این تجهیزات براي پنج سال به ترتیب 300,000

در صورتی که نرخ تنزیل 10 % باشد، مدیریت را در جهت تصمیم گیري در مورد خرید این تجهیزات یاري نمایید.

=NPV(0.10 ;300000 ;350000 ;200000 ;150000 ;250000) = 969,929

- 1,000,000

( زیان ناشی از خرید دارایی ( 30,071

٠ ١ ٢ ٣ ۴ ۵

PV ٣٠٠٠٠٠ ٣۵٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١۵٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠

١۵٠٠٠٠

عدم صرفه اقتصادي در صورت خرید دارایی

٨

توابع مالی در اکسل

تابع محاسبه اقساط وام:

=PMT (rate ,nper ,pv ,fv ,type)

=PMT( (نوع باز پرداخت, ارزش آتی, ارزش فعلی, تعداد دوره بازپرداخت, نرخ بهره وام

- نوع پرداختها، اگر پرداخت در اول دوره باشد باید با عدد 1 مشخص شود و اگر پرداخت در پایان دوره باشد با عدد صفر

مشخص میشود. در صورتی که هیچ عددي تایپ نشود، پیش فرض صفر (پایان دوره) میباشد.

مثال: شخصی مبلغ 21,000,000 ریال وام با نرخ 17 % سود دریافت نموده است، اگر قرار باشد طی سه سال به طور ماهانه اقساط وام

را پرداخت نماید، مطلوب است محاسبه هر قسط

=PMT(0.17/12 ;3*12 ;21000000) = 748,707

مثال: اگر مبلغ 15,000,000 ریال وام با نرخ 24 % قرار شد طی سه سال بازپرداخت شود، مبلغ هر قسط را ماهانه محاسبه کنید.

=PMT(0.24/12;3*12;15000000) = 588,493

تابع محاسبه اقساط مربوط به اصل وام:

=PPMT(rate ,per ,nper ,pv ,fv ,type)

=PPMT( (نوع پرداخت, ارزش آتی, ارزش فعلی, تعداد دوره هاي پرداخت, دوره خاص, نرخ بهره

باید بین عدد یک و تعداد کل دوره ها باشد. :Per -

تعداد کل دوره هاي بازپرداخت میباشد. :Nper -

- نوع پرداختها، اگر پرداخت در اول دوره باشد باید با عدد 1 مشخص شود و اگر پرداخت در پایان دوره باشد با عدد صفر

مشخص میشود. در صورتی که هیچ عددي تایپ نشود، پیش فرض صفر (پایان دوره) میباشد.

تابع محاسبه اقساط مربوط به بهره:

=IPMT(rate ,per ,nper ,pv ,fv ,type)

=IPMT( (نوع پرداخت, ارزش آتی, ارزش فعلی, تعداد دوره هاي پرداخت, دوره خاص, نرخ بهره

باید بین عدد یک و تعداد کل دوره ها باشد. :Per -

تعداد کل دوره هاي پرداخت بهره میباشد. :Nper -

- نوع پرداختها، اگر پرداخت در اول دوره باشد باید با عدد 1 مشخص شود و اگر پرداخت در پایان دوره باشد با عدد صفر

مشخص میشود. در صورتی که هیچ عددي تایپ نشود، پیش فرض صفر (پایان دوره) میباشد.

٩

توابع مالی در اکسل

مثال: وامی به مبلغ 3,000,000 ریال با نرخ بهره 15 % طی 12 ماه باز پرداخت میشود. مطلوب است محاسبه مبلغ هرقسط، محاسبه

اصل وام و بهره به طور جداگانه در هر قسط

تابع محاسبه تعداد دوره هاي مورد نیاز براي سرمایه گذاري:

=NPER(rate , pmt , pv , fv , type)

=NPER( (نوع پرداخت, ارزش آتی, ارزش فعلی, مبلغ هر قسط, نرخ بهره

مثال: اگر شخصی سالانه 5,000,000 ریال حقوق دریافتی خود را در حسابی که نرخ سود 14 % به آن تعلق میگیرد پس انداز نماید،

چه مدت طول میکشد تا بانک به وي 50,000,000 ریال پرداخت نماید ؟

=NPER(%14;5000000;50000000) = سال 6.7

١٠

توابع مالی در اکسل

مثال: چه مقدار طول میکشد مبلغ 100,000 ریال با نرخ 15 % به مبلغ 1,500,000 ریال برسد ؟

=NPER(0.15;100000;1500000) = 8.43

تابع محاسبه نرخ بهره:

=RATE(nper ,pmt ,pv ,fv ,type ,guess)

=RATE( (نرخ حدسی, نوع پرداخت, ارزش آتی, ارزش فعلی, پرداخت ثابت در هر دوره, تعداد دوره پرداخت

- نرخ حدسی نرخی است که براي بهره تخمین زده میشود.

- پرداخت در هر دوره باید با علامت منفی نشان داده شود.

مثال: شخصی سالانه 2,000,000 ریال وجه نقد را در حسابی پس انداز نموده است. بانک پس از چهار سال به وي مبلغ 10,000,000

ریال پرداخت نموده است. این شخص میخواهد بداند نرخ بهره متعلق به سرمایه گذاري به چه میزان بوده است ؟

=RATE(4;-2000000;10000000) = 0.084

تابع محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاري:

=IRR(values ,guess)

=IRR( (نرخ حدسی سود, سرمایه گذاري اولیه و سودهاي ناشی از آن

- مقدارارسال توسط احسان شریفی

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ